VariMax25 NG
(Next generation)

VariMax25 NG
(Next generation)

Artikelnr: F21025305      VariMax25 NG

VariMax25 NG är vår senaste styrenhet för roterande värmeväxlare.

Styrenheten kombinerar små dimensioner med stor kapacitet och är mycket enkel att montera och driftsätta.

VariMax25 NG är avsedd för rotorer upp till 1500 mm med en rotorhastighet på max 12 rpm. Om rotorn kräver högre rotorhastighet bör rotordiametern minskas.

VariMax25 NG är ett alternativ till VariMax UL/CSA

Styrenheten levereras i kapslat utförande och skall kombineras
med vår VariMax-motor25 NG.
VariMax NG-serien kan ingå som komponent i något av våra VVX-paket.

  • Intern rotationsvakt
  • Användarvänlig
  • Stabil aluminiumkapsling
  • Kompakta inbyggnadsmått
  • Insignal 0-10 V
  • Kvarstående larm
  • CE-godkänd
  • Produktgaranti fem år

 

Inkopplingsschema

Funktionsbeskrivning
VariMax25 NG tillsammans med VariMax-motor25 NG, utgör en modern kombination med specifika tilläggsfunktioner för att optimalt styra en roterande värmeväxlare. VariMax-motor25 NG är en stegmotor med stort moment inom hela varvtalsområdet. Detta innebär att hastigheten på en termisk rotor ligger mellan 0,1-12 rpm.

Insignal 0-10 V
Rotorns varvtal regleras av styrenheten så att värmeväxlarens verkningsgrad är proportionell mot insignalen från reglercentralen.

Renblåsningsfunktion
När rotorn stått still i 10 minuter, aktiveras renblåsningsfunktionen och rotorn börjar rotera. Som en förvarning, roterar rotorn först under 6 sekunder med en hastighet på motorn på 5 rpm, därefter står rotorn still i 3 sekunder. Efter detta startar den egentliga renblåsningen, med en slumpmässig tid, mellan 10 till 20 sekunder med 20 rpm på motorn.

Larm

Rotationsvakt
VariMax25 NG har intern rotationsvakt. Rotationsvakten är patentsökt. 

Denna aktiveras då DIP-omkopplaren för “External rotation monitor” står i läge OFF. 

Den interna rotationsvakten mäter tidsmässigt olika, beroende på om hastigheten på motorn är över eller under 37 rpm.

Över 37 rpm på motorn påbörjas mätningen då hastigheten är stabil, vid start normalt efter ungefär 30 sekunder, därefter sker mätning kontinuerligt. 
Gul lysdiod, “Rotation” blinkar efter varje avslutad godkänd mätning. Tiden mellan mätningarna varierar från 22 sekunder till närmare två minuter.

Under 37 rpm på motorn kommer styrenheten, med två timmars intervall, öka hastigheten till ett varvtal på 37 rpm. Vid uppstart påbörjas denna mätning efter 10 minuter.
Hastigheten kommer att kvarstå under 2 minuter, då själva mätningen görs. För att säkerställa mätningen görs ytterligare en mätning 10 minuter senare. Om båda dessa mätningar är positiva, dvs. allt är normalt, sker nästa mätning först två timmar senare.
Denna sekvens upprepas sedan med samma tidsintervall, under förutsättning att motorhastigheten understiger 37 rpm.

VariMax25 NG kan som alternativ ha extern rotationsvakt (magnet monterad på rotorn med tillhörande rotationsvakt). Denna ansluts på plint 9 och 10 och DIP-omkopplaren för “External rotation monitor” skall stå i läge ON.

Externfel
Styrenheten löser ut och ger larm vid
Över/underspänning
Över/under temperatur i styrenheten

Motorfel
Kortslutning fas–fas eller fas–jord

Internfel
Larmar och löser ut om ett internt fel i styrenheten har inträffat

Samtliga larm är kvarstående.

Manuell hastighet
Möjlighet att externt styra hastigheten. Hastigheten ställs in med separat potentiometer.

Test
DIP-omkopplare för manuell körning på låg- respektive högvarv.Tekniska data
VariMax25 NG
Anslutningsspänning
1x230-240 V +/-15% 50/60 Hz
Tillförd effekt max
97 W
Inström max
0,8 A
Inkommande säkring max
10 A
Utgångsspänning*)
3x0-260 V
Utgående ström max
0,7 A
Utfrekvens
0-291 Hz
Accelerations- och retardationstid
30 sek
Omgivningstemperatur, ej kondencerande
-40 - +45 °C
Skyddsform
IP44
Vikt
0,6 kg
Mått, HxBxD
132x195x56 mm
*)
Exakt värde kan ej uppnås med ett digitalt mätinstrument

Skicka produkt som PDF
 
E-post: