MicroMax1500

MicroMax1500

Artikelnr: F21150301

Produktserien MicroMax är styrenheter för roterande värmeväxlare. Styrenheterna kombinerar små dimensioner med stor kapacitet och är mycket enkla att montera och driftsätta.

MicroMax1500 är avsedd för rotorer med en diameter upp till 8000 mm samt med en rotorhastighet på max 12 rpm. Om rotorn kräver högre rotorhastighet
bör rotordiametern minskas.

Som standard levereras styrenheten i kapslat utförande men kan på begäran levereras i kundspecifika utföranden. Samtliga styrenheter i MicroMax-serien kan ingå som komponent i något av våra populära VVX-paket.

  • Användarvänlig
  • Stabil aluminiumkapsling
  • Kompakta inbyggnadsmått
  • Insignal 0-10 V
  • Kvarstående larm
  • CE-godkänd
  • Produktgaranti 2 år

Inkopplingsschema

*)  För att uppnå EMC Klass C3 behöver medföljande ferrit monteras på inkommande jordledare. Jordledaren görs ca 15 cm längre än övriga ledare och lindas tre varv runt ferriten innan den ansluts till plinten.

Funktionsbeskrivning
Produktserien MicroMax är moderna styrenheter med specifika tilläggsfunktioner för att optimalt styra en roterande värmeväxlare.

Insignal 0-10 V
Värmeväxlarens varvtal och därmed dess verkningsgrad regleras av styrenheten, så att rotorns varvtal är proportionellt mot insignalen från reglercentralen. Om insignalen understiger inställt tröskelvärde stannar rotorn.

Boost
Förstärkning av momentet vid låga varv.

Tröskelvärde
Inställbart mellan 0-2 V.

Renblåsningsfunktion
När rotorn stått still i 30 minuter aktiveras renblåsningsfunktionen och rotorn roterar 10 sekunder på minvarvtal.

Rotationsvakt
Rotationsvakten stoppar styrenheten och ger larm om rotorn slutar rotera. Styrenheten löser ut om puls ej erhålles var 5:e minut. Larmet är kvarstående.

Larm
Styrenheten löser ut och ger larm vid över- eller underspänning, kortslutning eller jordfel samt vid utlöst termokontakt i motorn. Samtliga larm är kvarstående.

Manuell hastighet
Möjlighet att externt styra maxvarvet.

Test
DIP-omkopplare för manuell körning på låg- respektive högvarv.

 Tekniska data
MicroMax1500
Anslutningsspänning
1x230-240 V +/-10 %
50 Hz
Tillförd effekt max.
1900 W
Inström max.
9,5 A
Inkommande säkring max.
16 A
Utgångsspänning*)
3x0-230 V
Utfrekvens
5-100 Hz
Min. frekvens
(Fast) 5 Hz
Max. frekvens
40-100 Hz
Motoreffekt max
1500 W
Motorström max
6,2 A
Intern säkring **)
15 AT
Accelerationstid
(Fast) 30 sek
Retardationstid
(Fast) 60 sek
Omgivningstemperatur, ej kondenserande
-25 - +45 °C
Skyddsform
IP54
Vikt
2,9 kg
Mått, HxBxD
233x205x104 mm
*)
Exakt värde kan ej uppnås med ett digitalt mätinstrument
**)
Säkringen skyddar både motor och elektronik

Skicka produkt som PDF
 
E-post: